Privacyverklaring

 

 

                                     Heleen Vink – van den Berge

 

 

Heleen Vink – van den Berge
Wipperspark 9
3141RA Maassluis
www.artofteamwork.nl
info@artofteamwork.nl
FB: Kunstzinnige Therapie in Maassluis
Instagram: Kunstzinnig Therapeut

 

In deze privacy verklaring informeer ik je, hoe Heleen Vink – van den Berge als Kunstzinnig Therapeut persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Als Kunstzinnig Therapeut respecteer ik de privacy van alle Cliënten  (en hun ouders)  die een beroep op mij doen.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ik van je ontvang in vertrouwen wordt behandeld. Ik zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken. Deze privacy verklaring is van toepassing op persoonsgegevens, behandelplannen en documenten die nodig zijn om mijn werk als Kunstzinnig Therapeut zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Wanneer je je aanmeld voor een Therapeutisch traject voor jezelf of voor een kind, kun je er op vertrouwen dat alle informatie onder ons blijft.
Niets maar dan ook niets zal worden gedeeld met derden.
alleen wanneer jij er toestemming voor geeft, dat behandelingen mogen worden besproken met derden,  professionals zoals jouw huisarts, het zorgteam op school, tijdens intervisie bijeenkomsten met andere Therapeuten etc. mag ik informatie die van belang is voor de cliënt delen.

Gescheiden ouders:
Bent u gehuwd, dan heeft u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als u gescheiden bent, dan blijft deze situatie bestaan, tenzij u in een uitzonderlijk geval een eenhoofdig ouderlijk gezag uitvoert.
Als Therapeut heb ik de plicht,  van beide ouders toestemming te krijgen en beide ouders inzage te geven in het behandeltraject van het kind. Ook worden beide ouders benaderd indien dit in het belang van het kind is. Indien beide ouders op de hoogte willen blijven van het gehele therapeutisch proces, is het fijn dit van te voren aan te geven.

Welke gegevens verzamel ik?

Voor en achternaam van cliënt (of ouder van minderjarige cliënt)
Adres gegevens.
Telefoonnummer
E-mailadres
Leeftijd
Zorgverzekeraar
Zorgverzekeringsnummer
Persoonlijke informatie van cliënt of ouder van cliënt die ik nodig heb om tot een behandelplan te komen.
Overige gegevens die je actief aan mij verstrekt zoals bestaande probleemsituaties, en van belang zijnde problemen die zich voor doen tijdens de therapie die ik moet documenteren en van belang zijn voor de behandeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens van personen die gebruik maken van mij als behandelaar als Kunstzinnig Therapeut. Dit kan doordat je ze mij zelf verstrekt of door dat je gebruik maakt door het invullen van het online contactformulier op de website van  Art of Teamwork.nl

De doelen van de persoonsgegevens verwerking, met de bijbehorende grondslagen zijn:

Persoonlijke gegevens:
Hierop staan alle persoonsgegevens die u mij zelf verstrekt en welke nodig zijn voor mij om een behandel traject op te zetten met u zelf of uw minderjarige kind.
Doel: Voor het schrijven van het diagnostisch behandelplan heb ik deze gegevens soms nodig. Ook om in de gaten te houden of bepaalde mededingen die u heeft gedaan gedurende het therapeutisch proces aan de orde komen en hierop te refereren.
Grondslag: Alleen die gegevens die u mij zelf heeft verstrekt en noodzakelijk zijn, worden meegenomen en verwerkt in het diagnostisch behandelplan.

Online Factuur:
Hierop staan uw voorletters, naam, en adres gegevens, naam van het kind. Ook staan de data van de bezochte praktijk uren hierop genoteerd.
Doel: Noodzakelijk voor afhandelen betreft de betaling voor het therapeutisch traject
Grondslag:
Omdat dit een noodzakelijk kwaad is voor de uitvoering van mijn werk als Therapeut.

Uw telefoon nummer in mijn telefoon:
Noodzakelijk!
Doel: Voor het wederzijds onderhouden van contacten als het gaat om een minderjarige cliënt en het evt. verplaatsen, afzeggen van een reeds gemaakte afspraak.
Grondslag:
Op deze manier blijven wij met elkaar verbonden. U heeft hier toestemming voor gegeven. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Online documenteren: Ik verwerk gegevens kort en bondig in de computer in het therapeutisch document.
Doel: Hierin beschrijf ik wat ik opmerk tijdens een sessie en wat van belang zou kunnen zijn ten aanzien van het behandeltraject.
Grondslag: Noodzakelijk om op te kunnen anticiperen in een volgende behandeling

Verslagen: Ik schrijf iedere 7 weken een tussenverslag op mijn computer en nodig u, de ouders en/of het kind uit om de voorgang van het therapeutisch proces te bespreken. Aan het eind van het therapeutisch traject volgt het eindverslag.
Doel: De voortgang van de het therapeutisch proces worden hierin beschreven. van belang is dat u hiervan ook een verslag ontvangt zodat u ten alle tijden controle houdt op wat er beschreven/besproken is.
Grondslag: Cliënt, c  q. ouders van een minderjarige cliënt worden goed geïnformeerd middels een persoonlijk gesprek en een verslag over het verloop van het Therapeutisch proces.

 

Intervisie: Eens in de 6 weken komt de intervisie groep bestaande uit 5 Kunstzinnig Therapeuten bij elkaar.
Doel: Hier word met regelmaat een kunstzinnig werk van u of uw kind besproken. Ten alle tijden wordt  vooraf mondeling toestemming gevraagd of u het eens bent met het bespreken van dit werk.
Grondslag:
Het delen van kennis onder Vak-Therapeuten. Helderheid krijgen in dat wat zich nog niet openbaart maar misschien wel gezien wordt door een andere collega.
Uiteraard worden hierbij geen persoonsgegevens uitgewisseld. Gaat het alleen om het kunstzinnig werk, man/vrouw en leeftijd en niet om wie daar achter schuilt.

Sociaal Media: Ik gebruik Facebook onder de naam Kunstzinnige Therapie in Maassluis en instagram onder de naam Kunstzinnig_Therapeut Heleen Vink – van den Berge.
Doel: In een tijd als deze, kunnen we niet meer om sociaal media heen. Het zorgt voor een stukje inzicht in de Kunstzinnige Therapie en laat subtiel zien wat ik te bieden heb binnen mijn vakgebied.
Grondslag: Kennis wordt op deze manier gedeeld onder andere vak-therapeuten. Anderen krijgen inzage in een klein stukje binnen het vakgebied Kunstzinnige Therapie.
Nooit zal ik personen in beeld brengen op een manier waarop zij herkenbaar zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf, of de ouders van minderjarige cliënten.

Bewaartermijn dossier: Client gegevens worden door mij als zorgverlener 10 jaar bewaard. Zodra een dossier is afgesloten worden de gegevens online verwijderd en bewaard in een map die niet kan worden ingezien door derden. |
Doel: Het komt voor dat een cliënt terug keert. Zo heb ik altijd in handen waar we gebleven zijn.
Grondslag: In 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Om de privacy meer te beschermen, moeten volgens de WGBO medische gegevens 10 jaar worden bewaard en daarna worden vernietigd, 

Website specifiek deel:

Contactformulieren

De gegevens die u invult op een contact formulier zijn strikt bedoelt om met u  in contact te komen en/of met u een afspraak te maken.

art of teamwork art of teamwork, gevestigd aan Wipperspark 9 3141RA Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

art of teamwork verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– art of teamwork analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

art of teamwork neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van art of teamwork) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

art of teamwork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

categorieën: naam, emailadres en telefoon nummer  

Bewaartermijn: De bewaartermijn van uw gegevens is 2 jaar of eerder wanneer u niet meer gebruik wenst te maken van mij dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw gegevens: Als u de gegevens via de website invult gebruik ik deze om met u in contact te komen en/of met u een afspraak te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

art of teamwork verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

art of teamwork gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. art of teamwork gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door art of teamwork en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artofteamwork.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. art of teamwork wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

art of teamwork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@artofteamwork.nl